Wonee

Women Network for Energy
and Environment (WoNEE) - NEPAL

Empowering Women In Energy
& Environment
Electrical Safety Message

घरमा बिजुलीका सामाग्रीहरु तथा प्लगहरु केटा केटिहरुले भेट्ने ठाउमा नाराखौ र टुटेफुटेका प्लगहरुलाई तुरुन्तै बदलौ

Leave a Comment