Wonee

Women Network for Energy
and Environment (WoNEE) - NEPAL

Empowering Women In Energy
& Environment

Women Network for Energy
and Environment (WoNEE) - NEPAL

Empowering Women In Energy
& Environment

बिजुलीको तार मा ठोकिएर दुर्घटना हुन सक्ने भएकोले सकेसम्म बसको छतमा यात्रा नगरौ ।

Leave a Comment