Wonee

Women Network for Energy
and Environment (WoNEE) - NEPAL

Empowering Women In Energy
& Environment

Women Network for Energy
and Environment (WoNEE) - NEPAL

Empowering Women In Energy
& Environment
Electical Safety Message
Electical Safety Message

बिजुलीको पोल स्टेवायरमा गाइबस्तु बाँध्ने, कपडा सुकाउने कार्य नगरौ ।

Leave a Comment