Wonee

Women Network for Energy
and Environment (WoNEE) - NEPAL

Empowering Women In Energy
& Environment
Electrical Safety Message

खुइलिएको वा छिनेको बिजुलीको तारलाई नाङ्गो हातले नसमातौ र तेस्लाई टेपको मध्यमबाट सुरक्क्षित गरौ

Leave a Comment