Wonee

Women Network for Energy
and Environment (WoNEE) - NEPAL

Empowering Women In Energy
& Environment

Women Network for Energy
and Environment (WoNEE) - NEPAL

Empowering Women In Energy
& Environment
Electrical Safety Message
Electrical Safety Message

खुइलिएको वा छिनेको बिजुलीको तारलाई नाङ्गो हातले नसमातौ र त्यसलाई टेपको माध्यम सुरक्षित गरौ ।

Leave a Comment